Voorwaarden

Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De Overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Transacties met duur: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Rechtskeuze

Artikel 18 - Wijzigingen van de Algemene VoorwaardenArtikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten koopt in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten van de ondernemer of van een derde partij ontvangt op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4e dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden gecreëerd en geleverd;

6. Doorlopende dienstverleningsovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: ieder middel – waaronder begrepen e-mail – waarmee de consument of ondernemer informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, kan opslaan op een manier die latere raadpleging of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die is aangegeven voor het doel waarvoor de informatie is bestemd en die het mogelijk maakt de opgeslagen informatie onveranderd reproduceren;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten via verkoop op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping, opgenomen in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

Naam: Wang Maoqin

Adres: Jianlan Road, Meixu Street, Yinzhou District

Huisnummer: Laan 1177

Postcode: 315100

Stad: Ningbo

Provincie: Zhejiang

Land: China

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien in afwijking van het vorige lid en vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze leesbaar is. door de consument. consument eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzaam opslagmedium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden ook bijzondere product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van een storing steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest relevant is. tegenstrijdige omstandigheden en omstandigheden zijn gunstig.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod probeert een volledige en nauwkeurige omschrijving te geven van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Artikel 5 - De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische dataoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig en zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een dergelijke ontbinding worden eventuele betalingen gerestitueerd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Per producten:

1. De consument kan een overeenkomst voor de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van redenen verplichten.

2. De in lid 1 genoemde herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde,, anders dan de vervoerder, het product heeft ontvangen.

2a. De ondernemer kan, mits hij de consument hier vóór het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

3. Wij zijn een internationaal opererend bedrijf en onze producten worden daarom centraal vanuit China verzonden. Bij bestellingen boven de € 25,- zijn de verzendkosten gratis voor de klant. De klant draagt ​​de kosten voor het retourneren van de goederen naar China.Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

3. De consument dient zorgvuldig om te gaan met producten waarop hygiënevoorschriften van toepassing zijn. De ondernemer kan om hygiënische redenen weigeren producten te retourneren die niet meer gebruikt kunnen worden.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere duidelijke wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde) van de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking en conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt uitsluitend bij de consument.

5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle deelovereenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt om op elektronische wijze zijn herroeping kenbaar te maken, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Voor de consument is de terugbetaling kosteloos.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere verzendmethode niet terug te betalen.Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer onder toezicht van een dergelijke veilingmeester worden aangeboden aan de consument die persoonlijk op de veiling aanwezig is of de gelegenheid krijgt aanwezig te zijn. persoonlijk, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, nadat de dienst volledig is verleend, maar alleen als: o de dienstverlening is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en o de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen in de zin van artikel 7:500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor accommodatie als de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van dienstverband en niet voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering geldt;

6. Overeenkomsten inzake vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor de uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens consumentenspecificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Producten die om gezondheidsbeschermings- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verwijderd;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen;

14. Het aanbieden van digitale inhoud die niet beschikbaar is op een materiële drager, maar alleen als:

o de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; En

o de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 11 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en aanvullende garantie

1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen aan geschiktheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke eisen/of overheidsvoorschriften. .Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. Wij zijn een internationaal opererend bedrijf en onze producten worden dan ook centraal vanuit China verzonden. Bij bestellingen vanaf € 25,- zijn de verzendkosten gratis.

5. De klant draagt ​​de verzendkosten voor het retourneren. Raadpleeg ons retourbeleid voor retourinstructies.
Artikel 14 - Transacties met duur: duur, opzegging en verlenging

Annulering:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .

2. De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daarbij geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

3. De consument kan van de in de vorige leden genoemde overeenkomsten gebruik maken:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o opzeggen op tenminste dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

Vernieuwing:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze heeft verlengd. het contract Opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.Artikel 15 - Betaling

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn of, bij het ontbreken van een herroepingstermijn, binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst. . Overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Indien de consument, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de te late betaling, niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, indien de betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument heeft de ondernemer minimaal 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.Artikel 17 - Rechtskeuze

1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Artikel 18 - Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

De ondernemer behoudt zich het onbeperkte recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gemaakt en voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2022 in Amsterdam.